Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 28 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Toekomst gemeente

De gemeente Achtkarspelen mag in de toekomst fuseren met de gemeente Tytsjerksteradiel.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wij zijn voor een sterke gemeente. Als de gemeente niet zelfstandig kan blijven, dan is een fusie met Tytsjerksteradiel en/of andere gemeenten wat ons betreft niet uitgesloten."

GroenLinks

"Eens, mits dit voor de burgers meerwaarde oplevert."

Geen van beide

Oneens

FNP

"Achtkarspelen blijft als gemeente zelfstandig. Met gemeente Tytsjerksteradiel wordt samengewerkt met als uitgangspunt dat het beleid bij de gemeente zelf blijft en uitvoering, daar waar het voordeel oplevert, gemeenschappelijk."

CDA

"De gemeente Achtkarspelen werkt op een aantal onderdelen samen met de gemeente Tytsjerksteradiel, waardoor kosten worden bespaard. Het CDA Achtkarspelen hecht veel waarde aan deze samenwerking, maar een fusie is absoluut geen doel."

ChristenUnie

"Een fusie is nog een stap te ver, wel verdergaande samenwerking."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Samenwerking is prima, het bevordert de efficiency. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de eigen identiteit. De PvdA is en blijft daarom voorstander van een zelfstandige gemeente Achtkarspelen."

PVV

"Achtkarspelen blijft zo mogelijk een zelfstandige gemeente. Natuurlijk kun je samenwerken met andere gemeenten, zoals nu ook al gebeurt."

2. Windmolens

De gemeente moet met de provincie afspreken om meer windmolens te plaatsen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Is nodig om klimaatdoelen te halen en deze ondersteunen wij vanwege onze zorg voor de schepping."

GroenLinks

"Investeren in windenergie juichen we toe, maar niet het zomaar overal neerzetten van windmolens. Het is belangrijk dat de gemeente in overleg met de provincie en de burgers zoekt naar geschikte en rendabele plaatsen en soorten windmolens."

Geen van beide

GemeenteBelangen Achtkarspelen

"Er kan veel beter worden ingezet op zonne-energie. Dit heeft een aanmerkelijk hoger rendement dan windmolens."

VVD

"Wij zijn niet tegen windmolens, als ze maar niet gesubsidieerd worden."

Oneens

FNP

"Geen landschapsvervuiling door hele hoge windmolens in de gemeente. Hoge windmolens kunnen op zee, of langs de afsluitdijk."

CDA

"Het CDA is geen voorstander van grote windmolens in de gemeente Achtkarspelen. Het provinciale beleid sluit hier ook bij aan. Als CDA zijn we wel bereid om in gesprek te gaan over kleinere windmolens in de buurt van boerenbedrijven als daar draagvlak voor is en het geen aantasting van ons landschap betekent."

PvdA

"Het lijkt volstrekt onmogelijk dat de provincie hier toestemming voor zou geven, maar goed, de reguliere windmolens hebben een masthoogte van honderd meter (de lengte van een voetbalveld) en een piekhoogte van honderdvijftig meter. Onmogelijk in te passen in de structuur van ons landschap met zijn kleinere percelen, zijn houtwallen en zijn elzensingels. Niet doen dus! In het verre buitengebied zijn molens met een masthoogte van tien tot vijftien meter bespreekbaar."

PVV

"Er komen geen hoge windmolens of windmolenparken in onze gemeente. Bestaande kleine windmolens bij bijvoorbeeld boeren mogen blijven staan en vervangen worden door windmolens van dezelfde grootte. Echter wel zonder subsidie."

3. Referendum

De inwoners van Achtkarspelen moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"De FNP staat voor een gemeente in dienst van de burger, jong en oud. Om de burgers zo veel mogelijk te betrekken bij het bestuur is de FNP voor raadplegende referenda over belangrijke en overstijgende zaken. In een referenda-democratie kunnen politici zich niet permiteren om grote groepen burgers links te laten liggen."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PVV

"Niet slechts om de 4 jaar, maar ook tussentijds, wil de PVV de burgers in de gelegenheid stellen om via internet actief deel te nemen aan de besluitvorming. Daarom willen wij referenda houden bij belangrijke onderwerpen. Afhankelijk van het onderwerp, lokaal of gemeentelijk."

Geen van beide

GroenLinks

"GroenLinks wil dat burgers meer worden betrokken bij het openbaar bestuur. Er moet geëxperimenteerd worden met nieuwe manieren waarop burgers invloed en inspraak kunnen hebben in het openbaar bestuur. Het invoeren van de wet op het raadgevend referendum was een eerste stap, maar verdient doorontwikkeling. De Referendumwet vormt wat GroenLinks betreft slechts het startschot voor een grotere transitie naar een moderne democratie waar de stem van de burger beter tot zijn recht komt."

Oneens

CDA

"Als CDA Achtkarspelen zijn wij tegen een referendum. Het referendum wordt nog wel eens gebruikt als proteststem en daar zijn wij niet voor. Complexe vraagstukken laten zich niet vertalen in een 'ja' of 'nee'. Via u worden wij gekozen als volksvertegenwoordigers. U mag van ons verwachten dat wij ons verdiepen in onderwerpen en dat wij bij besluiten een goede afweging maken in het belang van de hele gemeente, en niet slechts in het belang van een kleinere groep."

ChristenUnie

"Over het algemeen is een referendum te eenzijdig: alleen keuze voor 'ja' of 'nee'. We gaan liever met de burgers in gesprek."

PvdA

"Volksvertegenwoordigers moeten niet op de loop gaan voor hun verantwoordelijkheid. Zij worden gekozen om zich in een onderwerp te verdiepen en daarover een afgewogen, maximaal door de bevolking gedragen, oordeel te geven. Moeilijke beslissingen neerleggen op het bordje van de inwoners is schijndemocratie."

VVD

"Wij zijn tegen een referendum. Onze inwoners kiezen een volksvertegenwoordiger die geacht wordt een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken."

4. Handhavers

Er moeten meer handhavers van de gemeente (boa’s) worden aangesteld.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Bij het niet naleven van de regels moet er gehandhaafd worden. De handhaving moet zich wel richten op overtreders en minder op hen die het goed voor elkaar hebben. Boa's kunnen daarbij helpen. Met een plan van aanpak het geweld in openbare ruimtes en hangplekken bestrijden. De FNP vindt dat de burger zich veilig moet kunnen voelen in de gemeente."

ChristenUnie

"Handhaving is nodig waar een overtreding plaatsvindt. Zonder handhaving hebben wetten geen zin."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Veiligheid mag wat kosten. Overigens worden regels ook wel eens per ongeluk overtreden. De boa's moeten zich daarom goed realiseren wanneer ze adviseur en wanneer ze handhaver zijn."

VVD

"Wij zijn voor handhaving. Wanneer de gemeente niet kan handhaven, omdat er te weinig boa's zijn, dan moet de gemeente daarin investeren."

GroenLinks

"Meer toezicht maar dan wel op de plekken waar dit nodig is."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Handhaving moet zoveel mogelijk vermeden worden als het in het voortraject kan worden opgelost. Meer handhavers aanstellen, is volgens het CDA geen doel op zich."

PVV

"Handhaven is in principe een politietaak. Er zijn al voldoende boa’s in Achtkarspelen. Parkeren blijft overal gratis dus nog meer boa’s is niet nodig. Zorg gewoon dat er altijd en overal voldoende politie aanwezig is. Bovendien moet er in Surhuisterveen, tijdens kantooruren, een politiepost geopend worden. Aanrijtijden vanuit Drachten of Dokkum zijn veel te lang. Er moet 24/7 dekking komen van politie en ambulance."

5. Vuurwerkvrije zones

De gemeente moet tijdens de jaarwisseling vuurwerkvrije zones instellen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Het blijkt dat in gemeenten die vuurwerkvrije zones hebben ingesteld, minder schade en geweld is tijdens de jaarwisseling."

ChristenUnie

"Ja, voor de veiligheid en overlast."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Met name oudere en kwetsbare inwoners, maar ook veel dieren, ervaren in de huidige situatie veel overlast. De gemeente moet hen daartegen beschermen."

GroenLinks

"De vuurwerktraditie mag in stand gehouden worden vandaar dat het creëren van vuurwerkvrije zones goed gereguleerd moet worden."

Geen van beide

PVV

"Vuurwerk en carbidschieten zijn tradities die we willen behouden. Dat doe je natuurlijk niet vlak bij ouderen of dieren. Gebruik je verstand en dan hoeven er geen vuurwerkvrije zones te komen. En anders overlast repressief aanpakken."

Oneens

CDA

"Het CDA is een partij die waarde hecht aan tradities. Het afsteken van vuurwerk en het schieten met carbid kent in Achtkarspelen een lange traditie, waaraan veel van onze inwoners waarde hechten. Eén dag in het jaar is dit toegestaan en wij willen dat dit vrij blijft, zonder zogenaamde 'vuurwerkvrije zones'. Echter, als CDA zijn wij een partij die initiatieven van onderop toejuicht. Op het moment dat een buurt aangeeft een vuurwerkvrije zone te willen, dan staan wij daar voor open."

VVD

"Wij vinden dat het afsteken van vuurwerk moet kunnen. Wanneer de samenleving de wens heeft om een bepaald gebied vuurwerkvrij te maken, dan is dat aan hen."

6. Asielzoekerscentrum

In de gemeente Achtkarspelen mag geen asielzoekerscentrum (azc) komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Geen AZC, maar kleinschalige opvang van vluchtelingen/huishoudens per dorp naar aard en schaal als het noodzakelijk is."

CDA

"Als CDA Achtkarspelen zijn wij geen voorstander van een groot AZC. Wel vinden wij dat mensen in nood geholpen moeten worden en ook in Achtkarspelen een plek moeten kunnen krijgen. Wij willen daarom inzetten op kleinschalige opvang verspreid over de dorpen. Zo worden migranten sneller opgenomen in de samenleving en vindt een betere integratie plaats."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

"Komt er een aanvraag dan moeten de inwoners zich hierover eerst uitspreken door middel van een referendum."

VVD

"Het COA heeft in heel het land AZC's laten bouwen. Velen staan nu halfleeg. Laat ze eerst die AZC's maar vullen. Wij zijn voor kleinschalige opvang, ter versnelling van de integratie."

PVV

"De PVV wil de grenzen sluiten voor gelukzoekers. Echte vluchtelingen moeten we helpen, maar vooral in hun eigen regio. We gaan dus geen nieuwe AZC’s bouwen. "

Geen van beide

Oneens

ChristenUnie

"Als het nodig is moeten we opvang bieden aan vluchtelingen."

PvdA

"Dit is nu absoluut niet aan de orde, maar we weten dat we in een explosieve tijd leven. Mocht er ergens op de wereld een natuurramp een oorlog of een ander type brandhaard ontstaan waardoor mensen gedwongen zijn om huis en haard te verlaten, dan neemt ook Achtkarspelen haar verantwoordelijkheid!"

GroenLinks

"Bij het zoeken naar een locatie moet goed geluisterd worden naar de burgers en moet de gemeente met hen in gesprek blijven."

7. Openingstijden winkels

Ondernemers moeten zelf de openingstijden van hun winkel kunnen bepalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Winkelstraten en winkelcentra vormen het hart van onze grotere kernen. De motor van de economie wordt in onze regio gevormd door de middelgrote en kleinschalige bedrijven. De taak van de gemeente is om de werkgelegenheid zo veel mogelijk te steunen. De FNP is van mening ontheffing te verlenen aan de middenstand om in voorkomende gevallen bij uitzondering zondags de winkels open te kunnen hebben als men dat wil, bij bijvoorbeeld grote evenementen."

CDA

"Het CDA vindt dat ondernemersverenigingen in een dorp gezamenlijk de openingstijden kunnen vaststellen. Wel maken we daarop de uitzondering dat winkels, net zoals in onze buurgemeenten, op de zondagochtend gesloten blijven. Een openstelling voor de zondagmiddag is wat ons betreft wel bespreekbaar als daar draagvlak voor is."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Ondernemersrisico en -vrijheid horen bij elkaar. Zij gaan daarom zelf over de openingstijden van hun winkel en de consument gaat er over of hij of zij daar ook gebruik van maakt. Zo moet de rolverdeling zijn en niet anders."

VVD

"Wij vinden dat ondernemers hun eigen openingstijden mogen bepalen. Als zij op zondag open willen, dan moet dat kunnen."

GroenLinks

"Ondernemers kunnen hierin zo nodig samen optrekken."

PVV

"De PVV vindt dat de ondernemer zelf de keuzevrijheid moet hebben wanneer zij open zijn, dat geldt ook voor de zon- en feestdagen."

Geen van beide

Oneens

ChristenUnie

"Er moet regelgeving zijn ter bescherming van kleine ondernemers. Een gemeenschappelijke vrije dag, zoals de zondag, is belangrijk voor de sociale contacten en voor mensen die een kerkdienst willen bezoeken."

8. Gemeentebelasting

Achtkarspelen moet de belasting op het gebruik van gemeentegrond (precario) afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Als de belasting op gemeentegrond (precario) inhoudt dat dit één op één wordt doorbelast aan onze inwoners, net zoals bij Vitens het geval is, zijn wij tegen. De lasten voor onze inwoners moeten zo laag mogelijk blijven en hier zijn wij als CDA zeer rechtlijnig in."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

"Deze vorm van belasting is al van rechtswege afgeschaft."

VVD

"Wij zijn voor afschaffing van de precarioheffing wanneer de belasting wordt doorberekend aan alle inwoners."

GroenLinks

"Alleen voor nutsbedrijven omdat deze de kosten doorberekenen aan alle bewoners."

PVV

"De PVV wil minder lasten voor burgers en ondernemers, dus geen precario. Indien mogelijk zelfs met terugwerkende kracht."

Geen van beide

ChristenUnie

"Nee, maar het mag niet ten laste komen van de burger."

Oneens

FNP

"Iedereen betaalt belasting over het gebruik van gemeentegrond. Dit geldt voor particulieren, kleine en grote bedrijven. Om hier een uitzondering op te maken kan een presedent scheppen."

PvdA

"Nu de Vitensblunder (waarbij deze belasting werd afgewenteld op de individuele burgers) is hersteld, dient de gemeente de overige belastingruimte zo goed mogelijk te gebruiken. Wij willen dat de hierdoor beschikbaar komende middelen besteed worden aan het verhogen van de leefbaarheid in de dorpen, aan het bevorderen van duurzaamheidsmaatregelen en aan het verlagen van de woonlasten."

9. Nieuwe bedrijventerreinen

Er mogen nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Achtkarspelen heeft veel ondernemers. Het CDA wil de bedrijvigheid stimuleren en inzetten op uitbreiding van bedrijventerreinen in kernen als Surhuisterveen, Buitenpost en Harkema. Ook in de andere dorpen moet ruimte zijn en blijven voor ondernemerschap binnen de aard en schaal van het betreffende dorp."

ChristenUnie

"Bedrijvigheid is goed voor de werkgelegenheid."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Een gezonde economie moet bevorderd worden, maar uiteraard leggen we die terreinen alleen aan bij voldoende aanvragen. Geen lege vlaktes dus."

VVD

"Er mogen bedrijventerreinen worden aangelegd. Meer flexibiliteit voor onrendabele terreinen vinden wij ook van belang, zoals herstructureren door geschikt te maken voor woningbouw of het aanpassen van bestaande gebouwen."

PVV

"Bestaande industrieterreinen upgraden en nieuwe bedrijven daar laten vestigen heeft de voorkeur. Als bestaande bedrijventerreinen uit hun jasje groeien moeten we uitbreiden of nieuwe aanleggen. Economie en werkgelegenheid moeten kunnen groeien en door de gemeente maximaal worden gestimuleerd."

Geen van beide

FNP

"Alleen als de bestaande bedrijventerreinen in de gemeente vol zitten en er blijft een grote vraag en behoefte, dan kan er worden gesproken over uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen zonder dat het landschap wordt aangetast."

Oneens

GroenLinks

"Er is leegstand op de bestaande bedrijventerreinen en die moeten eerst volgemaakt worden."

10. Kleine ondernemers

Kleine ondernemers (zzp’ers) moeten geld kunnen lenen van de gemeente om hun bedrijf op te starten.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA wil ondernemerschap stimuleren. Ondernemerschap stimuleren betekent experimenten toestaan. Het CDA wil dat de gemeente faciliterend is voor ondernemers en samen met hen kijkt naar de mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden is het lenen van geld. Daarom heeft het CDA een nadrukkelijke rol gespeeld in de oprichting van het Investeringsfonds Achtkarspelen."

PvdA

"Wij geven beginnende ondernemers graag een zetje in de rug middels het startersfonds dat hiervoor is opgericht."

VVD

"De gemeente moet kleine ondernemers ondersteunen. De gemeente kan bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen waaruit leningen kunnen worden gegeven aan starters."

GroenLinks

"Indien je als startende ondernemer geen subsidie kunt krijgen voor je bedrijf via www.123subsidie.nl bij de provincie Friesland, moet het mogelijk zijn een subsidieaanvraag te doen bij de gemeente."

Geen van beide

PVV

"De gemeente dient niet als bank. Daar zijn al andere fondsen voor. De gemeente kan helpen met informatie en ondersteuning. De PVV wil wel lagere lasten en minder regels voor ondernemers."

Oneens

FNP

"Als een kleine ondernemer een goed plan heeft dan kan bij de bank een lening worden aangevraagd. De gemeente moet wel zoveel mogelijk faciliteren om het voor de kleine ondernemer mogelijk te maken."

ChristenUnie

"Geld verstrekken is niet de eerste taak van de gemeente. Wel ondersteuning, zoals het geven van advies en het beschikbaar stellen van snel internet."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

11. Gesubsidieerde werkplekken

Om mensen uit de bijstand te krijgen, moet de gemeente het aantal gesubsidieerde werkplekken verdubbelen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Middels de -door ons opgerichte- MOA hebben we hier al een fikse aanzet toe gegeven. En het werkt!"

GroenLinks

"GroenLinks is voor een goede balans als het gaat om deelname in de maatschappij. Voor de mensen die in de bijstand zitten, maar wel willen werken, moet dit beter mogelijk zijn dan nu het geval is. Het hebben van werk geeft deze mensen weer eigenwaarde, verantwoordelijkheidsgevoel en contacten."

Geen van beide

ChristenUnie

"Bedrijven wel stimuleren, maar oppassen voor werkverdringing. Werkgevers mogen niet profiteren van goedkope arbeidskrachten."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

Oneens

FNP

"De vraag is hier of dit nu nodig is. Door de aantrekkende economie kan de markt haar werk doen en zijn er minder mensen in de bijstand."

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat er zo weinig mogelijk mensen in de bijstand terecht komen of (blijven) zitten. Dat is ons doel en daar spannen we ons voor in. Gesubsidieerde werkplekken zijn voor ons een middel en het is zeker geen doel om het bestaande aantal te verdubbelen."

VVD

"Het zwaar subsidiëren van werkplekken door de gemeente is hetzelfde als bijstand. Het kost de inwoners van de gemeente veel geld. Een normale baan is wat mensen willen, maar de gemeente zal wel hulp bieden als dat niet mogelijk is."

PVV

"MOA (maatschappelijke onderneming Achtkarspelen) verdient steun, maar er moet vooral worden ingezet op échte banen; haal meer bedrijven naar de gemeente."

12. Huisvesting migranten

Migranten mogen voorrang krijgen bij het toewijzen van een huis.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Met nadruk op mogen, niet moeten."

Geen van beide

ChristenUnie

"Niet altijd, afhankelijk van de situatie mogen onze inwoners niet achtergesteld worden."

PvdA

"Eigenlijk is dit een oneigenlijke tegenstelling. Schrijnende gevallen moeten extra aandacht en eventueel voorrang krijgen, hun geboortedorp mag daarbij geen rol spelen."

Oneens

FNP

"Dat zou niet eerlijk zijn voor degene die al heel lang op de wachtlijst staat en het is niet bevorderlijk voor het draagvlak van opvang in het algemeen."

CDA

"Bij het toewijzen van een huis moet worden gekeken naar de urgentie. Dat kan ook betekenen dat een 'eigen inwoner' voorrang krijgt. Daarnaast vinden wij dat er gebouwd moet worden al naar gelang de vraag en behoefte. Op het moment dat de vraag groot is, zal daarop geïnvesteerd moeten worden met woningen, zodat de druk op de wachtlijsten bij de woningbouwvereniging niet te groot wordt en er lange wachttijden ontstaan."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

VVD

"Iedereen is gelijk, ook migranten. Wanneer inwoners moeten wachten, dan zij ook."

PVV

"Het is nu al moeilijk om aan een huurwoning te komen. De PVV vindt dat asielzoekers/statushouders geen voorrang mogen krijgen. Netjes op je beurt wachten."

13. Jongerenwerk

Ieder dorp moet een eigen jongerenwerker krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Een eigen, voor de jeugd van het dorp herkenbare, jongerenwerker kan samen met hen werken aan een plezierig klimaat voor de jongeren, maar ook de ouderen in het dorp. Denk hierbij alleen maar aan het tegengaan van overlast en vandalisme."

ChristenUnie

"Ja, dit is belangrijk voor de samenhang in het dorp."

PvdA

"Investeren in jongerenwerkers is investeren in onze jeugd. En onze jeugd is het waard dat ze tijdig worden gewaarschuwd voor risicovol gedrag, dat ze leren inzien wanneer ze overlast veroorzaken en dat ze weten bij wie ze aan kunnen kloppen wanneer er problemen zijn."

PVV

"Jongeren in de dorpen moeten een eigen plekje krijgen, zodat ze minder op straat rondhangen. Daar hoort een jeugdwerker bij."

Geen van beide

VVD

"De jongerenwerker moet zichtbaar en herkenbaar zijn in een dorp. Het jongerenwerk begint bij aansluiting met de jongeren. Een professionele jongerenwerker is niet nodig, wanneer ook de docent, de voetbalcoach of een plaatselijke ondernemer een rolmodel voor jongeren kan zijn."

GroenLinks

"Het gaat hier om kwaliteit, niet om kwantiteit."

Oneens

FNP

"De noodzaak van een jongerenwerker per dorp moet eerst aangetoond en inzichtelijk gemaakt worden."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

"Het initiatief hiertoe dient bij het dorp te liggen."

14. Sportkantine

De gemeente moet alcohol in sportkantines verbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Geen van beide

ChristenUnie

"Nee, maar wel beperkt. Kantine mag niet vervangend voor de horeca zijn."

PVV

"Sportclubs hebben de inkomsten uit hun kantines vaak dringend nodig om de begroting rond te krijgen. Zonder alcoholvergunning heeft de kantine vaak niet voldoende bestaansrecht. Er mag echter geen verdringing plaatsvinden van lokale horecabedrijven die ook bestaansrecht hebben. Tevens mag er niet aan minderjarigen worden geschonken."

Oneens

FNP

"De verantwoordelijkheid ligt hier bij de sportverenigingen. De sportverenigingen die behoefte hebben aan beperkte schenktijden kunnen dat zelf in hun bestuursreglement opnemen."

CDA

"Het schenken van alcohol moet voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving. Sportkantines die daaraan voldoen, mogen alcohol schenken. Daarnaast draagt de zogenaamde 'derde helft' ook bij aan het sociale aspect in de verschillende dorpen. Een sportvereniging neemt in de sociale samenhang van een dorp een centrale plaats in en daarom zijn wij als CDA absoluut geen tegenstander van sportkantines waar alcohol wordt geschonken."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Een loffelijk streven, maar een algeheel verbod lijkt nu nog een brug te ver. Wel moet worden voorkomen dat er teveel wordt gedronken en natuurlijk helemaal niet in de buurt van jeugdige sporters."

VVD

"Overmatig drankmisbruik moet worden voorkomen. Een biertje bij of na sportwedstrijden moet echter wel kunnen."

GroenLinks

"Mits er een consequente controle is op alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar."

15. Kleine basisscholen

Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen maar te weinig leerlingen hebben, moeten geld van de gemeente krijgen zodat zij open kunnen blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"CDA Achtkarspelen wil blijven inzetten op elf leefbare dorpen in Achtkarspelen. Elk dorp in onze gemeente moet daarom kunnen beschikken over een basisschool. Onlangs heeft de regering meer geld vrijgemaakt voor het behoud van kleinere scholen op het platteland. Als CDA vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is."

ChristenUnie

"Want een basisschool is een belangrijke voorziening in het dorp. Waar mogelijk moeten scholen samenwerken."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Sinds mensenheugenis betogen wij dat er in elk dorp minimaal één school moet zijn, tot nu toe gelukkig met succes. Soms zal het daarvoor noodzakelijk zijn dat het openbaar en bijzonder onderwijs een samenwerkingsvorm kiezen. Indien nodig moet de gemeente daarbij een rol spelen want formeel gaat de gemeente er niet over. En inderdaad, deze rol kan ook gewoon over geld gaan."

GroenLinks

"Mits de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in gang gezet is."

PVV

"De basisscholen moeten zoveel mogelijk open blijven. Onderling samenwerken waar dat mogelijk en nodig is. De PVV wil bovendien dat vaderlandse geschiedenis, Frysk en schoolzwemmen (weer) voldoende aandacht krijgen. In onze gemeente, met veelal grote afstanden, moeten ook de kleine scholen zoveel mogelijk open gehouden worden."

Geen van beide

FNP

"Dit is geen eerste verantwoordelijkheid van de lokale overheid maar van de rijksoverheid. De gemeente kan wel faciliteren en bijdragen in de kosten van onder andere onderhoud, vervoer en lesmethoden om zo de totale kosten van kleine scholen te verlagen."

Oneens

VVD

"Minstens één school per dorp is onze wens. Kleine basisscholen moeten daarom fuseren wanneer het niet meer rendabel is om open te blijven."

16. Gymnastiek en muziek

De gemeente moet geld investeren in professionele gymnastiek en muzieklessen op basisscholen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Bewegen is de basis voor een goede motorische en sociale ontwikkeling. Muziek maken is een vorm van spelen, waar wij heel veel plezier aan beleven, alleen maar vooral met elkaar."

CDA

"Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Met gymnastiek op de basisschool, waarbij ook kennis wordt gemaakt met verschillende sporten, wordt de basis gelegd voor het sporten in de toekomst. Dit draagt bij aan een goede gezondheid en sociale samenhang in onze dorpen. Kennismaken met cultuur door middel van muziek past bij onze regio, waar vele brassbands en muziekkorpsen zijn."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Ook dit is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, maar natuurlijk zijn en blijven wij hen graag behulpzaam. Muziek, cultuur en sport, het zijn bij uitstek verbindende thema's waar wij ons hard voor maken."

VVD

"Creativiteit en sportiviteit zijn belangrijk. Op basisscholen moet, net als op middelbare scholen, professioneel les worden gegeven in gym en muziek."

Geen van beide

ChristenUnie

"Beweging en muzikale ontwikkeling zijn heel belangrijk, maar de scholen moeten hierin zelf in stappen nemen. Waar mogelijk kan de gemeente wel stimuleren."

GroenLinks

"Deze vraag is, vinden wij, niet goed gesteld. De keuze moet bij de scholen liggen, wat ze met subsidies van de gemeente doen."

Oneens

PVV

"Natuurlijk krijgen kinderen kwalitatief goede gymnastiek en muziekles op de basisschool, maar dit moet standaard in het pakket zitten. Ieder kind moet bovendien in ons waterrijke gebied leren zwemmen, dat vinden we minstens zo belangrijk. Dus het schoolzwemmen weer invoeren."

17. Taallessen

De gemeente moet investeren in extra taallessen om achterstanden in de Nederlandse taal aan te pakken.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"De gemeente moet er alles aan doen om taalachterstand en leesachterstand aan te pakken. Taal is bij uitstek het middel om cultuur over te dragen en om jezelf te uiten vanuit het hart. De gemeente moet zorgen voor kwalitatieve en goede cursussen Nederlands en Fries, die helemaal op de meertalige situatie zijn berekend."

CDA

"Niet kunnen lezen en schrijven is voor veel mensen een handicap om optimaal te kunnen functioneren. Te vaak is niet kunnen lezen en schrijven een taboe en een onzichtbare handicap. Wij willen dat elke inwoner goed mee kan doen in onze samenleving. Lezen en schrijven is hierbij essentieel. Inmiddels laat het Digitaalhuis in Achtkarspelen zien dat investeren in (digi)taallessen effect heeft."

ChristenUnie

"Ook voor signalering van achterstanden."

PvdA

"Wij zijn de grondleggers van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Wij begonnen met het betrekken van ouders bij het onderwijs. Wij hebben gestimuleerd dat er een programma voor laaggeletterde inwoners kwam. En adel verplicht, dat blijven we dus doen!"

VVD

"In de tijd waarin we nu leven is goed lezen en schrijven erg belangrijk. Een taalachterstand kan zorgen voor onzekerheid en maatschappelijke achterstanden. Wij willen dit voorkomen door te investeren in onze inwoners."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat er geschoolde mensen ingezet worden om taalachterstanden vroegtijdig aan te pakken. Ook de achterliggende problematiek van de taalachterstand moet aangepakt worden."

Geen van beide

PVV

"Kinderen moeten natuurlijk wel goed Nederlands en Frysk leren. Dit moet gewoon in het standaardpakket van de basisschool zitten."

Oneens

GemeenteBelangen Achtkarspelen

"Dit is een taak van het onderwijs."

18. Bijstandsuitkering

Achtkarspelen moet er streng op toezien dat mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie leveren.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Een tegenprestatie naar vermogen kan de kansen op de arbeidsmarkt vergroten om te voorkomen dat men heel lang buitenspel komt te staan. Toezicht hierop is wenselijk."

CDA

"Ieder mens heeft een talent en wij vinden dat elke inwoner iets bij kan dragen aan de samenleving. Hierbij moet wat ons betreft veel meer het accent komen te liggen op wat iemand wel kan in plaats van op wat iemand niet kan. Het CDA is dus een voorstander van de tegenprestatie als er een aanvraag voor een uitkering wordt gedaan."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

VVD

"Wij zijn voor eigen verantwoordelijkheid en participatie. Als inwoners een bijstandsuitkering ontvangen en zij een tegenprestatie kunnen leveren, dan moet de gemeente daar ook streng op toezien. Voor wat, hoort wat!"

PVV

"Mensen in de bijstand kunnen best een bijdrage leveren. Geen werkverdringing, maar zorg voor ouderen, opruimwerkzaamheden et cetera kunnen wel. De prioriteit moet echter liggen bij het creëren van echte banen."

Geen van beide

ChristenUnie

"Wanneer mogelijk wel, maar moet per persoon bekeken worden."

GroenLinks

"Deze stelling vinden wij te zwart wit. Meedoen in een werkproces staat centraal maar hierbij moet er voldoende aandacht zijn voor de betrokkene."

Oneens

PvdA

"Iedereen kan en mag meedoen, en soms moet je inderdaad streng zijn om te zorgen dat ze ook van die mogelijkheid gebruik maken. Maar, mensen van boven de zestig, mensen met een problematische thuissituatie, mensen die zich om wat voor reden dan ook even kansloos voelen, moet je die dwingen tot een 'tegenprestatie'? Natuurlijk niet, streng waar nodig, maar betrokken en meelevend waar mogelijk."

19. Kunst en cultuur

Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Bij kunst en cultuur wordt vaak gedacht aan abstracte schilderijen, maar het is veel meer dan dat! In Achtkarspelen laten we zien dat kunst en cultuur belangrijk zijn in ons dagelijks leven. Denk alleen maar aan de Gondelvaart, het Concours Hippique, wielerrondes, brassbands, koren, Iepenloftspullen en ga zo maar door. Als CDA vinden wij deze evenementen en verenigingen zeer waardevol en willen daar graag meer in investeren."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"De Friese taal en cultuur zijn waardevol. Onze wortels zijn ontzettend kostbaar en de wereld mag dat weten. Er is niets om ons voor te schamen, integendeel, we zijn er ontzettend trots op. Die trots, die durf en die uitingen van creativiteit moeten gestimuleerd worden. Het iepenloftspul, de revue en de gondelvaart op wielen om er maar eens een paar te noemen. Onbetaalbaar. Investeren dus!"

GroenLinks

"Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde. GroenLinks maakt zich sterk voor een bruisende culturele sector."

Geen van beide

VVD

"Lokale kunst en cultuur moet worden ondersteund als daar een breed draagvlak voor is. De gemeente is er voor ondersteuning en niet om geheel op te leunen. Instellingen, organisaties of inwoners moeten daarom ook vanuit andere bronnen inkomsten creëren en op eigen benen proberen te staan."

Oneens

FNP

"De bestaande gemeentelijke middelen voor kunst en cultuur zijn voldoende."

ChristenUnie

"Er gaan al voldoende financiële middelen naar toe. Soms een eenmalige bijdrage, per geval bekijken (bijvoorbeeld culturele hoofdstad)."

PVV

"De PVV is trots op het Fries cultureel erfgoed. Algemene kunst- en cultuurinstellingen die niet kunnen overleven zonder subsidie hebben geen bestaansrecht. Iedereen mag investeren in kunst en cultuur, maar daar hoeft geen subsidie voor verstrekt te worden."

20. Welstandscommissie

Achtkarspelen moet de welstandscommissie, die toetst op het uiterlijk en de plaats van een woning, afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Het afschaffen van de welstandscommissie leidt niet tot meer onnetheid in de straten. In de nieuwe Omgevingswet in 2019/2020 wordt de welstandscommissie afgeschaft."

CDA

"Nederland is een regelland en te vaak voeren regels de boventoon in plaats van het gezonde verstand. Als CDA willen wij ruimte om per situatie te kijken naar mogelijkheden voor woningbouw. We zijn tegelijkertijd geen voorstander om helemaal welstandsvrij te bouwen, want iedereen wil een nette buurt. Kortom: de gemeente moet meer haar eigen afwegingen kunnen maken bij de toetsing op welstand."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

VVD

"De welstandscommissie moet afgeschaft worden. De gemeente moet het in eigen hand hebben. De toetsing mag blijven, maar de eisen moeten verminderd worden."

PVV

"Er moet wel toetsing op uiterlijk en plaats van de woning plaatsvinden, maar dat doet de afdeling bouw- en woningtoezicht zelfstandig. Daarvoor heeft ze geen advies van de welstandscommissie nodig. Daarom willen wij de welstandscommissie afschaffen."

Geen van beide

ChristenUnie

"Het advies is soms nodig om uitwassen tegen te gaan. Onafhankelijkheid van een welstandscommissie is moeilijk te waarborgen. Voor kleine verbouwingen is welstandscommissie niet nodig."

Oneens

PvdA

"Anders dan vaak gedacht wordt, is niet de commissie maar het gemeentelijk beleid op welstandsgebied hierin bepalend. De commissie is slechts adviseur, het levert geen enkel voordeel op om deze af te schaffen."

GroenLinks

"GroenLinks wil wildgroei voorkomen en duurzaam bouwen stimuleren, passend in de omgeving."

21. Sociale huurwoningen

Het aantal sociale huurwoningen moet gelijk blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Een goed evenwicht tussen koop- en huurwoningen is van belang, waar de vraag en behoefte bepalend moeten zijn. Belangstellingsregistratie kan blijvend inzicht bieden."

PvdA

"Wij zien met lede ogen aan dat het aantal nu helaas terugloopt, met name Woon Friesland stoot een deel van zijn woningvoorraad af. Eigenlijk zouden wij juist meer sociale huurwoningen willen."

Geen van beide

VVD

"Wanneer er meer behoefte is aan sociale huurwoningen dan zouden die gebouwd moeten worden."

Oneens

CDA

"Het CDA vindt dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning. Wij willen absoluut geen spoorwegenboekjesmentaliteit over waar wel of geen extra woning komt. De vraag en behoefte per dorp voor (sociale) huurwoningen moet leidend zijn."

ChristenUnie

"Nee, er moeten meer sociale huur- en koopwoningen komen."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Er zijn nu al te weinig sociale huurwoningen."

PVV

"Het aantal sociale (lees: betaalbare) huurwoningen moet drastisch omhoog. De wachtlijsten zijn veel te lang. Er moet woningbouw plaatsvinden op basis van behoefte van eigen inwoners, waarbij vervolgens bij toewijzing of gunning voorrang wordt verleend aan inwoners van de gemeente."

22. Zorgwoningen

De gemeente moet veel meer zorgwoningen voor ouderen laten bouwen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Nieuwe ouderen-zorgwoningen (levensloopbestendig) bouwen en verspreiden over alle dorpen."

CDA

"Het CDA wil investeren in het welzijn van de inwoners door ruimte te bieden aan nieuwe woonvormen en woonconcepten. Denk bijvoorbeeld aan zorgwoningen in bestaande appartementencomplexen of appartementen voor starters in verzorgingstehuizen. Ook wil het CDA de bouw van units voor hulpbehoevenden naast een bestaande woning stimuleren. Dit door inwoners te informeren over wet- en regelgeving die vergunningsvrij bouwen mogelijk maakt."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"En snel een beetje. Al in de komende raadsperiode zullen er veel meer ouderen die zorg nodig hebben bijkomen en daarom moeten er dus ook veel meer zorgwoningen worden gebouwd."

GroenLinks

"Meer zorgwoningen zijn goed gezien het feit dat er geen bejaardentehuizen meer zijn. De bevolking vergrijst en dus moeten de ouderen tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen. Maar het aantal zorgwoningen moet wel afgestemd zijn op de behoefte."

Geen van beide

VVD

"Private partijen en inwoners kunnen ook zelf in deze behoefte voorzien door nieuwbouw of door verbouw van bestaande woningen."

PVV

"De PVV wil dat er 'levensloopbestendig' wordt gebouwd. Kleine zorgcentra in de dorpen zodat ouderen er zolang mogelijk kunnen blijven wonen."

Oneens

ChristenUnie

"Nee, wel blijversleningen mogelijk maken. En levensloopbestendig bouwen."

23. Gasaansluiting

Nieuwbouwwoningen mogen geen gasaansluiting meer hebben.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Het gebruiken van groene vormen van energie stimuleren. Gelet op de aardbevingen in de provincie Groningen wil de FNP de wereld goed achterlaten aan de volgende generaties. We mogen niet 'potverteren', maar moeten zoeken naar economische bestaansvormen waar evenwicht is tussen duurzaam consumeren en conserveren."

CDA

"Het CDA wil investeren in energieneutrale woningen en hierop heeft de gemeente de nodige sturing. Duurzaamheid is steeds meer een thema dat op de voorgrond komt. Het CDA is van mening dat niet alleen inwoners maar juist ook de gemeente hier een belangrijke rol in heeft. Op termijn profiteren ook onze inwoners van deze energiezuinige woningen."

ChristenUnie

"We moeten af van fossiele brandstoffen."

PvdA

"Na 2020, zo is in ons programma te lezen. Natuurlijk volgt dit uit ons duurzaamheidsbeleid (we willen graag een leefbare planeet voor onze kinderen achterlaten), maar dat we er daarmee aan bijdragen dat onze bijna-buren uit Groningen van die ellendige aardbevingen worden verlost, is een heel belangrijk nevenvoordeel."

GroenLinks

"GroenLinks is voor duurzame, toekomstgerichte nieuwbouw."

Geen van beide

Oneens

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

VVD

"Wij zijn voor een energietransitie. Wanneer inwoners op gas willen koken, dan moet dat ook kunnen."

PVV

"Voorlopig kunnen we nog niet zonder gas. Woningbouwers besluiten zelf welke vorm van energievoorziening ze willen. Zonnepanelen mogen zolang het zonder gemeentelijke subsidie kan."

24. Zonnepanelen

Bedrijven die zonnepanelen op hun dak plaatsen moeten subsidie krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"In samenwerking met bedrijven, Plaatselijke Belangen, sportverenigingen, SWA en andere belanghebbenden plannen ontwikkelen om te komen tot zoveel mogelijk zelfvoorzienende energiewinning."

CDA

"Het CDA wil investeren in energieneutrale woningen en bedrijven. De gemeente kan via een subsidie een extra stimulans bieden. Deze stimulans kan ook betekenen dat wij opnieuw de duurzaamheidslening in het leven willen roepen. In dat geval geven we dan geen subsidie maar een lening (met gunstige voorwaarden) zodat het voor inwoners mogelijk is hun eigen woning met zonnepanelen te verduurzamen."

ChristenUnie

"Om dit te stimuleren."

PvdA

"In ons programma stellen we voor om voor deze en andere duurzaamheidsmaatregelen een fonds op te richten. Het wordt tijd dat er stappen worden gezet, er moeten meters worden gemaakt, zeker op dit gebied."

GroenLinks

"GroenLinks wil er alles aan doen om duurzaamheid te bevorderen. "

Geen van beide

Oneens

GemeenteBelangen Achtkarspelen

"Er is al een subsidieregeling van de rijksoverheid."

VVD

"Er zijn private bedrijven die daar in kunnen voorzien, daar is de gemeente niet voor. Wel kan de gemeente bijspringen als de gemeenschap in zijn geheel wil investeren in een project."

PVV

"Zonnepanelen op de daken mag best, maar zonder subsidie van de gemeente."

25. Groenonderhoud

De gemeente moet meer verschillende bloemen en planten poten in bermen, ook als dit meer geld kost.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA is voor biodiversiteit. Wij willen hierin investeren, maar wij vinden dat het niet ten koste mag gaan van de verkeersveiligheid."

ChristenUnie

"Biodiversiteit is nodig voor een gezonde aarde en een gezond klimaat. Het moet dan wel om soorten gaan die hier voorkomen."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Van oudsher één van onze speerpunten. En het mag iets kosten ook, het is mooier, het is beter, het is gezonder."

GroenLinks

"Biodiversiteit moet voorop staan bij het groenonderhoud van de gemeente, ook als dit meer geld kost."

Geen van beide

Oneens

FNP

"Het bestaande beleid omtrent meer biodiversiteit is voldoende."

VVD

"Omdat de gemeente minder maait, ziet men in de lente en zomer ook veel bloemen en planten die anders nooit zichtbaar waren. De natuur zorgt zelf voor diversiteit, daar hoeft de gemeente niet in te investeren."

PVV

"De gemeente doet aan groenonderhoud zodat alles er weer netjes bij ligt. Daarbij kunnen mensen vanuit de MOA worden ingezet. Biodiversiteit is mooi, maar is voor de PVV geen doel op zich."

26. Biovergisters

Er moeten meer biovergisters (machines die organisch materiaal omzetten in stroom) in de gemeente Achtkarspelen komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Geen van beide

VVD

"Wanneer er biovergisters komen, dan zijn wij niet tegen. Veiligheid staat in deze voorop. Verkennend onderzoek blijft noodzakelijk."

GroenLinks

"Alleen biovergisters op kleine schaal waar het rendabel en bewezen milieuvriendelijk is, mogen er komen."

PVV

"Er komt geen biovergister of -centrale bij Kootstertille als het aan de PVV ligt. Agrariërs moeten echter de ruimte krijgen om zonder gemeentesubsidie bij hun bedrijf een kleinschalige vergister te plaatsen, zolang de omgeving hier geen overmatige hinder van ondervindt."

Oneens

FNP

"Er is geen draagvlak voor een biovergister in onze gemeente. Uit een onderzoekspresentatie in onze gemeente blijkt dat biovergisters niet echt bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening."

CDA

"Plaats een biovergister daar waar voldoende organisch materiaal aanwezig is om het te kunnen verwerken. Dat is niet van toepassing in Achtkarspelen. Een kleine vergister bij een agrariër voor 'eigen' gebruik levert geen overlast op en is mogelijk."

ChristenUnie

"Biovergisting is niet altijd duurzaam en er is hier geen mestoverschot meer."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Wat je ook van het duurzaamheidseffect van die dingen mag vinden, je moet wel onder een steen leven om niet te weten dat dit op dit moment geen enkel draagvlak bij onze bevolking heeft. Eerst de risico's en overige nadelige effecten elimineren dus."

27. Verbreden N358

De gemeente moet bij de provincie aandringen op het verbreden van de N358.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Voor het stimuleren van de bedrijvigheid in Achtkarspelen is een goede aansluiting op de A7 van belang. Als CDA zijn wij daarom voorstander van een Skieding waarbij de veiligheid en doorstroming toenemen. Daarnaast willen we ook dat het bedrijventerrein 'Lauwerskwartier' een goede tweede ontsluiting krijgt op de Skieding. Helemaal met in het achterhoofd de uitbreiding van bedrijventerreinen op het 'Lauwerskwartier'."

PvdA

"Deze weg is bepalend voor de ontsluiting van industrieterrein de Lauwers en de rest van Surhuisterveen. Met al dat verkeer moeten we ervoor waken dat de veiligheid niet in het geding komt."

PVV

"De onveilige knelpunten in die weg moeten opgelost worden. Veilige oversteekplekken zoals een fietstunnel bij de Uterwei, scheiding van het landbouwverkeer, een apart fietspad en goede verlichting."

Geen van beide

ChristenUnie

"Er kunnen ook andere oplossingen zijn. Veiligheid en doorstroming staan bovenaan."

VVD

"Er moet ingezet worden op snellere doorstroming. Geen uitritten op de weg maar een volwaardige ventweg."

Oneens

FNP

"Geen nieuw tracee voor de Scheiding door het landschap. Een nieuwe Scheiding op bestaand tracee zal in goed overleg met aanwonenden, goed ingepast moeten worden."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

"Verbreding is niet noodzakelijk. De landbouwpasseerstroken moeten minimaal drie keer de huidige lengte krijgen."

GroenLinks

"GroenLinks steunt het overleg met de omwonenden en is bereid tot lokale aanpassingen voor veiligheid en doorstroom. GroenLinks is tegen meer onnodig asfalt. Asfalt gaat ten koste van groen."

28. Fries voor migranten

De gemeente moet geld steken in cursussen Friese taal voor migranten.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Omdat een groot deel van de migranten de Friese taal niet goed kunnen lezen en schrijven, is het van belang om laagdrempelige en kortdurene cursussen Fries aan te bieden. Dit is bevorderlijk en wenselijk voor een goede integratie in de Walden."

CDA

"Als CDA Achtkarspelen vinden wij het van belang dat migranten zich kunnen aanpassen aan de omgeving. De taal niet kunnen begrijpen is vaak een barrière waardoor de aanpassing niet goed verloopt. In Achtkarspelen wordt naast het Nederlands ook veelvuldig Fries gesproken. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat migranten ook les krijgen in de Friese taal."

PvdA

"Natuurlijk ligt er op dit gebied ook een verantwoordelijkheid bij de migranten zelf, maar de overheid moet het mogelijk maken dat zij zich de Friese taal en cultuur zo snel als kan eigen maken. Dit bevordert de integratie."

VVD

"De Friese taal is belangrijk in deze omgeving en wordt bijna overal gesproken. Inburgering gaat makkelijker wanneer de migranten ook de taal van de omgeving leren spreken."

Geen van beide

Oneens

ChristenUnie

"Migranten moeten eerst goed Nederlands leren. Als ze in Friesland blijven, kan dit altijd nog bekeken worden. Soms kan het helpen bij het vinden van werk."

GemeenteBelangen Achtkarspelen

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"De Nederlandse taal komt op de eerste plek."

PVV

"Het is de verantwoordelijkheid van de migrant zelf om zowel de Nederlandse als de Friese taal te leren. De PVV vindt dat vluchtelingen weer terug moeten naar het land van herkomst zodra de situatie daar dat weer toelaat."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1. Toekomst gemeente Extra belangrijk

De gemeente Achtkarspelen mag in de toekomst fuseren met de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Achtkarspelen blijft als gemeente zelfstandig. Met gemeente Tytsjerksteradiel wordt samengewerkt met als uitgangspunt dat het beleid bij de gemeente zelf blijft en uitvoering, daar waar het voordeel oplevert, gemeenschappelijk."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Achtkarspelen werkt op een aantal onderdelen samen met de gemeente Tytsjerksteradiel, waardoor kosten worden bespaard. Het CDA Achtkarspelen hecht veel waarde aan deze samenwerking, maar een fusie is absoluut geen doel."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een fusie is nog een stap te ver, wel verdergaande samenwerking."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Samenwerking is prima, het bevordert de efficiency. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de eigen identiteit. De PvdA is en blijft daarom voorstander van een zelfstandige gemeente Achtkarspelen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor een sterke gemeente. Als de gemeente niet zelfstandig kan blijven, dan is een fusie met Tytsjerksteradiel en/of andere gemeenten wat ons betreft niet uitgesloten."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, mits dit voor de burgers meerwaarde oplevert."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Achtkarspelen blijft zo mogelijk een zelfstandige gemeente. Natuurlijk kun je samenwerken met andere gemeenten, zoals nu ook al gebeurt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Windmolens Extra belangrijk

De gemeente moet met de provincie afspreken om meer windmolens te plaatsen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen landschapsvervuiling door hele hoge windmolens in de gemeente. Hoge windmolens kunnen op zee, of langs de afsluitdijk."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is geen voorstander van grote windmolens in de gemeente Achtkarspelen. Het provinciale beleid sluit hier ook bij aan. Als CDA zijn we wel bereid om in gesprek te gaan over kleinere windmolens in de buurt van boerenbedrijven als daar draagvlak voor is en het geen aantasting van ons landschap betekent."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Is nodig om klimaatdoelen te halen en deze ondersteunen wij vanwege onze zorg voor de schepping."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er kan veel beter worden ingezet op zonne-energie. Dit heeft een aanmerkelijk hoger rendement dan windmolens."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het lijkt volstrekt onmogelijk dat de provincie hier toestemming voor zou geven, maar goed, de reguliere windmolens hebben een masthoogte van honderd meter (de lengte van een voetbalveld) en een piekhoogte van honderdvijftig meter. Onmogelijk in te passen in de structuur van ons landschap met zijn kleinere percelen, zijn houtwallen en zijn elzensingels. Niet doen dus! In het verre buitengebied zijn molens met een masthoogte van tien tot vijftien meter bespreekbaar."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn niet tegen windmolens, als ze maar niet gesubsidieerd worden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Investeren in windenergie juichen we toe, maar niet het zomaar overal neerzetten van windmolens. Het is belangrijk dat de gemeente in overleg met de provincie en de burgers zoekt naar geschikte en rendabele plaatsen en soorten windmolens."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er komen geen hoge windmolens of windmolenparken in onze gemeente. Bestaande kleine windmolens bij bijvoorbeeld boeren mogen blijven staan en vervangen worden door windmolens van dezelfde grootte. Echter wel zonder subsidie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Referendum Extra belangrijk

De inwoners van Achtkarspelen moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De FNP staat voor een gemeente in dienst van de burger, jong en oud. Om de burgers zo veel mogelijk te betrekken bij het bestuur is de FNP voor raadplegende referenda over belangrijke en overstijgende zaken. In een referenda-democratie kunnen politici zich niet permiteren om grote groepen burgers links te laten liggen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als CDA Achtkarspelen zijn wij tegen een referendum. Het referendum wordt nog wel eens gebruikt als proteststem en daar zijn wij niet voor. Complexe vraagstukken laten zich niet vertalen in een 'ja' of 'nee'. Via u worden wij gekozen als volksvertegenwoordigers. U mag van ons verwachten dat wij ons verdiepen in onderwerpen en dat wij bij besluiten een goede afweging maken in het belang van de hele gemeente, en niet slechts in het belang van een kleinere groep."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Over het algemeen is een referendum te eenzijdig: alleen keuze voor 'ja' of 'nee'. We gaan liever met de burgers in gesprek."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Volksvertegenwoordigers moeten niet op de loop gaan voor hun verantwoordelijkheid. Zij worden gekozen om zich in een onderwerp te verdiepen en daarover een afgewogen, maximaal door de bevolking gedragen, oordeel te geven. Moeilijke beslissingen neerleggen op het bordje van de inwoners is schijndemocratie."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen een referendum. Onze inwoners kiezen een volksvertegenwoordiger die geacht wordt een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat burgers meer worden betrokken bij het openbaar bestuur. Er moet geëxperimenteerd worden met nieuwe manieren waarop burgers invloed en inspraak kunnen hebben in het openbaar bestuur. Het invoeren van de wet op het raadgevend referendum was een eerste stap, maar verdient doorontwikkeling. De Referendumwet vormt wat GroenLinks betreft slechts het startschot voor een grotere transitie naar een moderne democratie waar de stem van de burger beter tot zijn recht komt."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet slechts om de 4 jaar, maar ook tussentijds, wil de PVV de burgers in de gelegenheid stellen om via internet actief deel te nemen aan de besluitvorming. Daarom willen wij referenda houden bij belangrijke onderwerpen. Afhankelijk van het onderwerp, lokaal of gemeentelijk."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Handhavers Extra belangrijk

Er moeten meer handhavers van de gemeente (boa’s) worden aangesteld.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij het niet naleven van de regels moet er gehandhaafd worden. De handhaving moet zich wel richten op overtreders en minder op hen die het goed voor elkaar hebben. Boa's kunnen daarbij helpen. Met een plan van aanpak het geweld in openbare ruimtes en hangplekken bestrijden. De FNP vindt dat de burger zich veilig moet kunnen voelen in de gemeente."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Handhaving moet zoveel mogelijk vermeden worden als het in het voortraject kan worden opgelost. Meer handhavers aanstellen, is volgens het CDA geen doel op zich."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Handhaving is nodig waar een overtreding plaatsvindt. Zonder handhaving hebben wetten geen zin."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veiligheid mag wat kosten. Overigens worden regels ook wel eens per ongeluk overtreden. De boa's moeten zich daarom goed realiseren wanneer ze adviseur en wanneer ze handhaver zijn."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor handhaving. Wanneer de gemeente niet kan handhaven, omdat er te weinig boa's zijn, dan moet de gemeente daarin investeren."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meer toezicht maar dan wel op de plekken waar dit nodig is."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Handhaven is in principe een politietaak. Er zijn al voldoende boa’s in Achtkarspelen. Parkeren blijft overal gratis dus nog meer boa’s is niet nodig. Zorg gewoon dat er altijd en overal voldoende politie aanwezig is. Bovendien moet er in Surhuisterveen, tijdens kantooruren, een politiepost geopend worden. Aanrijtijden vanuit Drachten of Dokkum zijn veel te lang. Er moet 24/7 dekking komen van politie en ambulance."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Vuurwerkvrije zones Extra belangrijk

De gemeente moet tijdens de jaarwisseling vuurwerkvrije zones instellen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het blijkt dat in gemeenten die vuurwerkvrije zones hebben ingesteld, minder schade en geweld is tijdens de jaarwisseling."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is een partij die waarde hecht aan tradities. Het afsteken van vuurwerk en het schieten met carbid kent in Achtkarspelen een lange traditie, waaraan veel van onze inwoners waarde hechten. Eén dag in het jaar is dit toegestaan en wij willen dat dit vrij blijft, zonder zogenaamde 'vuurwerkvrije zones'. Echter, als CDA zijn wij een partij die initiatieven van onderop toejuicht. Op het moment dat een buurt aangeeft een vuurwerkvrije zone te willen, dan staan wij daar voor open."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, voor de veiligheid en overlast."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met name oudere en kwetsbare inwoners, maar ook veel dieren, ervaren in de huidige situatie veel overlast. De gemeente moet hen daartegen beschermen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat het afsteken van vuurwerk moet kunnen. Wanneer de samenleving de wens heeft om een bepaald gebied vuurwerkvrij te maken, dan is dat aan hen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De vuurwerktraditie mag in stand gehouden worden vandaar dat het creëren van vuurwerkvrije zones goed gereguleerd moet worden."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Vuurwerk en carbidschieten zijn tradities die we willen behouden. Dat doe je natuurlijk niet vlak bij ouderen of dieren. Gebruik je verstand en dan hoeven er geen vuurwerkvrije zones te komen. En anders overlast repressief aanpakken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Asielzoekerscentrum Extra belangrijk

In de gemeente Achtkarspelen mag geen asielzoekerscentrum (azc) komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geen AZC, maar kleinschalige opvang van vluchtelingen/huishoudens per dorp naar aard en schaal als het noodzakelijk is."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als CDA Achtkarspelen zijn wij geen voorstander van een groot AZC. Wel vinden wij dat mensen in nood geholpen moeten worden en ook in Achtkarspelen een plek moeten kunnen krijgen. Wij willen daarom inzetten op kleinschalige opvang verspreid over de dorpen. Zo worden migranten sneller opgenomen in de samenleving en vindt een betere integratie plaats."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als het nodig is moeten we opvang bieden aan vluchtelingen."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Komt er een aanvraag dan moeten de inwoners zich hierover eerst uitspreken door middel van een referendum."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is nu absoluut niet aan de orde, maar we weten dat we in een explosieve tijd leven. Mocht er ergens op de wereld een natuurramp een oorlog of een ander type brandhaard ontstaan waardoor mensen gedwongen zijn om huis en haard te verlaten, dan neemt ook Achtkarspelen haar verantwoordelijkheid!"

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het COA heeft in heel het land AZC's laten bouwen. Velen staan nu halfleeg. Laat ze eerst die AZC's maar vullen. Wij zijn voor kleinschalige opvang, ter versnelling van de integratie."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij het zoeken naar een locatie moet goed geluisterd worden naar de burgers en moet de gemeente met hen in gesprek blijven."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PVV wil de grenzen sluiten voor gelukzoekers. Echte vluchtelingen moeten we helpen, maar vooral in hun eigen regio. We gaan dus geen nieuwe AZC’s bouwen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Openingstijden winkels Extra belangrijk

Ondernemers moeten zelf de openingstijden van hun winkel kunnen bepalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Winkelstraten en winkelcentra vormen het hart van onze grotere kernen. De motor van de economie wordt in onze regio gevormd door de middelgrote en kleinschalige bedrijven. De taak van de gemeente is om de werkgelegenheid zo veel mogelijk te steunen. De FNP is van mening ontheffing te verlenen aan de middenstand om in voorkomende gevallen bij uitzondering zondags de winkels open te kunnen hebben als men dat wil, bij bijvoorbeeld grote evenementen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat ondernemersverenigingen in een dorp gezamenlijk de openingstijden kunnen vaststellen. Wel maken we daarop de uitzondering dat winkels, net zoals in onze buurgemeenten, op de zondagochtend gesloten blijven. Een openstelling voor de zondagmiddag is wat ons betreft wel bespreekbaar als daar draagvlak voor is."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet regelgeving zijn ter bescherming van kleine ondernemers. Een gemeenschappelijke vrije dag, zoals de zondag, is belangrijk voor de sociale contacten en voor mensen die een kerkdienst willen bezoeken."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemersrisico en -vrijheid horen bij elkaar. Zij gaan daarom zelf over de openingstijden van hun winkel en de consument gaat er over of hij of zij daar ook gebruik van maakt. Zo moet de rolverdeling zijn en niet anders."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat ondernemers hun eigen openingstijden mogen bepalen. Als zij op zondag open willen, dan moet dat kunnen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers kunnen hierin zo nodig samen optrekken."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PVV vindt dat de ondernemer zelf de keuzevrijheid moet hebben wanneer zij open zijn, dat geldt ook voor de zon- en feestdagen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Gemeentebelasting Extra belangrijk

Achtkarspelen moet de belasting op het gebruik van gemeentegrond (precario) afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen betaalt belasting over het gebruik van gemeentegrond. Dit geldt voor particulieren, kleine en grote bedrijven. Om hier een uitzondering op te maken kan een presedent scheppen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de belasting op gemeentegrond (precario) inhoudt dat dit één op één wordt doorbelast aan onze inwoners, net zoals bij Vitens het geval is, zijn wij tegen. De lasten voor onze inwoners moeten zo laag mogelijk blijven en hier zijn wij als CDA zeer rechtlijnig in."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Nee, maar het mag niet ten laste komen van de burger."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze vorm van belasting is al van rechtswege afgeschaft."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nu de Vitensblunder (waarbij deze belasting werd afgewenteld op de individuele burgers) is hersteld, dient de gemeente de overige belastingruimte zo goed mogelijk te gebruiken. Wij willen dat de hierdoor beschikbaar komende middelen besteed worden aan het verhogen van de leefbaarheid in de dorpen, aan het bevorderen van duurzaamheidsmaatregelen en aan het verlagen van de woonlasten."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor afschaffing van de precarioheffing wanneer de belasting wordt doorberekend aan alle inwoners."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alleen voor nutsbedrijven omdat deze de kosten doorberekenen aan alle bewoners."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PVV wil minder lasten voor burgers en ondernemers, dus geen precario. Indien mogelijk zelfs met terugwerkende kracht."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Nieuwe bedrijventerreinen Extra belangrijk

Er mogen nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alleen als de bestaande bedrijventerreinen in de gemeente vol zitten en er blijft een grote vraag en behoefte, dan kan er worden gesproken over uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen zonder dat het landschap wordt aangetast."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Achtkarspelen heeft veel ondernemers. Het CDA wil de bedrijvigheid stimuleren en inzetten op uitbreiding van bedrijventerreinen in kernen als Surhuisterveen, Buitenpost en Harkema. Ook in de andere dorpen moet ruimte zijn en blijven voor ondernemerschap binnen de aard en schaal van het betreffende dorp."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bedrijvigheid is goed voor de werkgelegenheid."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een gezonde economie moet bevorderd worden, maar uiteraard leggen we die terreinen alleen aan bij voldoende aanvragen. Geen lege vlaktes dus."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er mogen bedrijventerreinen worden aangelegd. Meer flexibiliteit voor onrendabele terreinen vinden wij ook van belang, zoals herstructureren door geschikt te maken voor woningbouw of het aanpassen van bestaande gebouwen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is leegstand op de bestaande bedrijventerreinen en die moeten eerst volgemaakt worden."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bestaande industrieterreinen upgraden en nieuwe bedrijven daar laten vestigen heeft de voorkeur. Als bestaande bedrijventerreinen uit hun jasje groeien moeten we uitbreiden of nieuwe aanleggen. Economie en werkgelegenheid moeten kunnen groeien en door de gemeente maximaal worden gestimuleerd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Kleine ondernemers Extra belangrijk

Kleine ondernemers (zzp’ers) moeten geld kunnen lenen van de gemeente om hun bedrijf op te starten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als een kleine ondernemer een goed plan heeft dan kan bij de bank een lening worden aangevraagd. De gemeente moet wel zoveel mogelijk faciliteren om het voor de kleine ondernemer mogelijk te maken."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil ondernemerschap stimuleren. Ondernemerschap stimuleren betekent experimenten toestaan. Het CDA wil dat de gemeente faciliterend is voor ondernemers en samen met hen kijkt naar de mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden is het lenen van geld. Daarom heeft het CDA een nadrukkelijke rol gespeeld in de oprichting van het Investeringsfonds Achtkarspelen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geld verstrekken is niet de eerste taak van de gemeente. Wel ondersteuning, zoals het geven van advies en het beschikbaar stellen van snel internet."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij geven beginnende ondernemers graag een zetje in de rug middels het startersfonds dat hiervoor is opgericht."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet kleine ondernemers ondersteunen. De gemeente kan bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen waaruit leningen kunnen worden gegeven aan starters."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Indien je als startende ondernemer geen subsidie kunt krijgen voor je bedrijf via www.123subsidie.nl bij de provincie Friesland, moet het mogelijk zijn een subsidieaanvraag te doen bij de gemeente."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente dient niet als bank. Daar zijn al andere fondsen voor. De gemeente kan helpen met informatie en ondersteuning. De PVV wil wel lagere lasten en minder regels voor ondernemers."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Gesubsidieerde werkplekken Extra belangrijk

Om mensen uit de bijstand te krijgen, moet de gemeente het aantal gesubsidieerde werkplekken verdubbelen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De vraag is hier of dit nu nodig is. Door de aantrekkende economie kan de markt haar werk doen en zijn er minder mensen in de bijstand."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat er zo weinig mogelijk mensen in de bijstand terecht komen of (blijven) zitten. Dat is ons doel en daar spannen we ons voor in. Gesubsidieerde werkplekken zijn voor ons een middel en het is zeker geen doel om het bestaande aantal te verdubbelen."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Bedrijven wel stimuleren, maar oppassen voor werkverdringing. Werkgevers mogen niet profiteren van goedkope arbeidskrachten."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Middels de -door ons opgerichte- MOA hebben we hier al een fikse aanzet toe gegeven. En het werkt!"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het zwaar subsidiëren van werkplekken door de gemeente is hetzelfde als bijstand. Het kost de inwoners van de gemeente veel geld. Een normale baan is wat mensen willen, maar de gemeente zal wel hulp bieden als dat niet mogelijk is."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voor een goede balans als het gaat om deelname in de maatschappij. Voor de mensen die in de bijstand zitten, maar wel willen werken, moet dit beter mogelijk zijn dan nu het geval is. Het hebben van werk geeft deze mensen weer eigenwaarde, verantwoordelijkheidsgevoel en contacten."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "MOA (maatschappelijke onderneming Achtkarspelen) verdient steun, maar er moet vooral worden ingezet op échte banen; haal meer bedrijven naar de gemeente."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Huisvesting migranten Extra belangrijk

Migranten mogen voorrang krijgen bij het toewijzen van een huis.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat zou niet eerlijk zijn voor degene die al heel lang op de wachtlijst staat en het is niet bevorderlijk voor het draagvlak van opvang in het algemeen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij het toewijzen van een huis moet worden gekeken naar de urgentie. Dat kan ook betekenen dat een 'eigen inwoner' voorrang krijgt. Daarnaast vinden wij dat er gebouwd moet worden al naar gelang de vraag en behoefte. Op het moment dat de vraag groot is, zal daarop geïnvesteerd moeten worden met woningen, zodat de druk op de wachtlijsten bij de woningbouwvereniging niet te groot wordt en er lange wachttijden ontstaan."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Niet altijd, afhankelijk van de situatie mogen onze inwoners niet achtergesteld worden."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Eigenlijk is dit een oneigenlijke tegenstelling. Schrijnende gevallen moeten extra aandacht en eventueel voorrang krijgen, hun geboortedorp mag daarbij geen rol spelen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen is gelijk, ook migranten. Wanneer inwoners moeten wachten, dan zij ook."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met nadruk op mogen, niet moeten."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is nu al moeilijk om aan een huurwoning te komen. De PVV vindt dat asielzoekers/statushouders geen voorrang mogen krijgen. Netjes op je beurt wachten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Jongerenwerk Extra belangrijk

Ieder dorp moet een eigen jongerenwerker krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De noodzaak van een jongerenwerker per dorp moet eerst aangetoond en inzichtelijk gemaakt worden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Een eigen, voor de jeugd van het dorp herkenbare, jongerenwerker kan samen met hen werken aan een plezierig klimaat voor de jongeren, maar ook de ouderen in het dorp. Denk hierbij alleen maar aan het tegengaan van overlast en vandalisme."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, dit is belangrijk voor de samenhang in het dorp."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het initiatief hiertoe dient bij het dorp te liggen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Investeren in jongerenwerkers is investeren in onze jeugd. En onze jeugd is het waard dat ze tijdig worden gewaarschuwd voor risicovol gedrag, dat ze leren inzien wanneer ze overlast veroorzaken en dat ze weten bij wie ze aan kunnen kloppen wanneer er problemen zijn."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De jongerenwerker moet zichtbaar en herkenbaar zijn in een dorp. Het jongerenwerk begint bij aansluiting met de jongeren. Een professionele jongerenwerker is niet nodig, wanneer ook de docent, de voetbalcoach of een plaatselijke ondernemer een rolmodel voor jongeren kan zijn."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het gaat hier om kwaliteit, niet om kwantiteit."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren in de dorpen moeten een eigen plekje krijgen, zodat ze minder op straat rondhangen. Daar hoort een jeugdwerker bij."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Sportkantine Extra belangrijk

De gemeente moet alcohol in sportkantines verbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De verantwoordelijkheid ligt hier bij de sportverenigingen. De sportverenigingen die behoefte hebben aan beperkte schenktijden kunnen dat zelf in hun bestuursreglement opnemen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het schenken van alcohol moet voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving. Sportkantines die daaraan voldoen, mogen alcohol schenken. Daarnaast draagt de zogenaamde 'derde helft' ook bij aan het sociale aspect in de verschillende dorpen. Een sportvereniging neemt in de sociale samenhang van een dorp een centrale plaats in en daarom zijn wij als CDA absoluut geen tegenstander van sportkantines waar alcohol wordt geschonken."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Nee, maar wel beperkt. Kantine mag niet vervangend voor de horeca zijn."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een loffelijk streven, maar een algeheel verbod lijkt nu nog een brug te ver. Wel moet worden voorkomen dat er teveel wordt gedronken en natuurlijk helemaal niet in de buurt van jeugdige sporters."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Overmatig drankmisbruik moet worden voorkomen. Een biertje bij of na sportwedstrijden moet echter wel kunnen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mits er een consequente controle is op alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Sportclubs hebben de inkomsten uit hun kantines vaak dringend nodig om de begroting rond te krijgen. Zonder alcoholvergunning heeft de kantine vaak niet voldoende bestaansrecht. Er mag echter geen verdringing plaatsvinden van lokale horecabedrijven die ook bestaansrecht hebben. Tevens mag er niet aan minderjarigen worden geschonken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Kleine basisscholen Extra belangrijk

Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen maar te weinig leerlingen hebben, moeten geld van de gemeente krijgen zodat zij open kunnen blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen eerste verantwoordelijkheid van de lokale overheid maar van de rijksoverheid. De gemeente kan wel faciliteren en bijdragen in de kosten van onder andere onderhoud, vervoer en lesmethoden om zo de totale kosten van kleine scholen te verlagen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "CDA Achtkarspelen wil blijven inzetten op elf leefbare dorpen in Achtkarspelen. Elk dorp in onze gemeente moet daarom kunnen beschikken over een basisschool. Onlangs heeft de regering meer geld vrijgemaakt voor het behoud van kleinere scholen op het platteland. Als CDA vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Want een basisschool is een belangrijke voorziening in het dorp. Waar mogelijk moeten scholen samenwerken."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sinds mensenheugenis betogen wij dat er in elk dorp minimaal één school moet zijn, tot nu toe gelukkig met succes. Soms zal het daarvoor noodzakelijk zijn dat het openbaar en bijzonder onderwijs een samenwerkingsvorm kiezen. Indien nodig moet de gemeente daarbij een rol spelen want formeel gaat de gemeente er niet over. En inderdaad, deze rol kan ook gewoon over geld gaan."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Minstens één school per dorp is onze wens. Kleine basisscholen moeten daarom fuseren wanneer het niet meer rendabel is om open te blijven."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mits de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in gang gezet is."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De basisscholen moeten zoveel mogelijk open blijven. Onderling samenwerken waar dat mogelijk en nodig is. De PVV wil bovendien dat vaderlandse geschiedenis, Frysk en schoolzwemmen (weer) voldoende aandacht krijgen. In onze gemeente, met veelal grote afstanden, moeten ook de kleine scholen zoveel mogelijk open gehouden worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Gymnastiek en muziek Extra belangrijk

De gemeente moet geld investeren in professionele gymnastiek en muzieklessen op basisscholen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bewegen is de basis voor een goede motorische en sociale ontwikkeling. Muziek maken is een vorm van spelen, waar wij heel veel plezier aan beleven, alleen maar vooral met elkaar."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Met gymnastiek op de basisschool, waarbij ook kennis wordt gemaakt met verschillende sporten, wordt de basis gelegd voor het sporten in de toekomst. Dit draagt bij aan een goede gezondheid en sociale samenhang in onze dorpen. Kennismaken met cultuur door middel van muziek past bij onze regio, waar vele brassbands en muziekkorpsen zijn."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Beweging en muzikale ontwikkeling zijn heel belangrijk, maar de scholen moeten hierin zelf in stappen nemen. Waar mogelijk kan de gemeente wel stimuleren."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook dit is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, maar natuurlijk zijn en blijven wij hen graag behulpzaam. Muziek, cultuur en sport, het zijn bij uitstek verbindende thema's waar wij ons hard voor maken."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Creativiteit en sportiviteit zijn belangrijk. Op basisscholen moet, net als op middelbare scholen, professioneel les worden gegeven in gym en muziek."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Deze vraag is, vinden wij, niet goed gesteld. De keuze moet bij de scholen liggen, wat ze met subsidies van de gemeente doen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk krijgen kinderen kwalitatief goede gymnastiek en muziekles op de basisschool, maar dit moet standaard in het pakket zitten. Ieder kind moet bovendien in ons waterrijke gebied leren zwemmen, dat vinden we minstens zo belangrijk. Dus het schoolzwemmen weer invoeren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Taallessen Extra belangrijk

De gemeente moet investeren in extra taallessen om achterstanden in de Nederlandse taal aan te pakken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet er alles aan doen om taalachterstand en leesachterstand aan te pakken. Taal is bij uitstek het middel om cultuur over te dragen en om jezelf te uiten vanuit het hart. De gemeente moet zorgen voor kwalitatieve en goede cursussen Nederlands en Fries, die helemaal op de meertalige situatie zijn berekend."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet kunnen lezen en schrijven is voor veel mensen een handicap om optimaal te kunnen functioneren. Te vaak is niet kunnen lezen en schrijven een taboe en een onzichtbare handicap. Wij willen dat elke inwoner goed mee kan doen in onze samenleving. Lezen en schrijven is hierbij essentieel. Inmiddels laat het Digitaalhuis in Achtkarspelen zien dat investeren in (digi)taallessen effect heeft."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook voor signalering van achterstanden."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een taak van het onderwijs."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn de grondleggers van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Wij begonnen met het betrekken van ouders bij het onderwijs. Wij hebben gestimuleerd dat er een programma voor laaggeletterde inwoners kwam. En adel verplicht, dat blijven we dus doen!"

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de tijd waarin we nu leven is goed lezen en schrijven erg belangrijk. Een taalachterstand kan zorgen voor onzekerheid en maatschappelijke achterstanden. Wij willen dit voorkomen door te investeren in onze inwoners."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat er geschoolde mensen ingezet worden om taalachterstanden vroegtijdig aan te pakken. Ook de achterliggende problematiek van de taalachterstand moet aangepakt worden."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Kinderen moeten natuurlijk wel goed Nederlands en Frysk leren. Dit moet gewoon in het standaardpakket van de basisschool zitten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Bijstandsuitkering Extra belangrijk

Achtkarspelen moet er streng op toezien dat mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie leveren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een tegenprestatie naar vermogen kan de kansen op de arbeidsmarkt vergroten om te voorkomen dat men heel lang buitenspel komt te staan. Toezicht hierop is wenselijk."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ieder mens heeft een talent en wij vinden dat elke inwoner iets bij kan dragen aan de samenleving. Hierbij moet wat ons betreft veel meer het accent komen te liggen op wat iemand wel kan in plaats van op wat iemand niet kan. Het CDA is dus een voorstander van de tegenprestatie als er een aanvraag voor een uitkering wordt gedaan."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wanneer mogelijk wel, maar moet per persoon bekeken worden."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen kan en mag meedoen, en soms moet je inderdaad streng zijn om te zorgen dat ze ook van die mogelijkheid gebruik maken. Maar, mensen van boven de zestig, mensen met een problematische thuissituatie, mensen die zich om wat voor reden dan ook even kansloos voelen, moet je die dwingen tot een 'tegenprestatie'? Natuurlijk niet, streng waar nodig, maar betrokken en meelevend waar mogelijk."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor eigen verantwoordelijkheid en participatie. Als inwoners een bijstandsuitkering ontvangen en zij een tegenprestatie kunnen leveren, dan moet de gemeente daar ook streng op toezien. Voor wat, hoort wat!"

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Deze stelling vinden wij te zwart wit. Meedoen in een werkproces staat centraal maar hierbij moet er voldoende aandacht zijn voor de betrokkene."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen in de bijstand kunnen best een bijdrage leveren. Geen werkverdringing, maar zorg voor ouderen, opruimwerkzaamheden et cetera kunnen wel. De prioriteit moet echter liggen bij het creëren van echte banen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Kunst en cultuur Extra belangrijk

Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bestaande gemeentelijke middelen voor kunst en cultuur zijn voldoende."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij kunst en cultuur wordt vaak gedacht aan abstracte schilderijen, maar het is veel meer dan dat! In Achtkarspelen laten we zien dat kunst en cultuur belangrijk zijn in ons dagelijks leven. Denk alleen maar aan de Gondelvaart, het Concours Hippique, wielerrondes, brassbands, koren, Iepenloftspullen en ga zo maar door. Als CDA vinden wij deze evenementen en verenigingen zeer waardevol en willen daar graag meer in investeren."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er gaan al voldoende financiële middelen naar toe. Soms een eenmalige bijdrage, per geval bekijken (bijvoorbeeld culturele hoofdstad)."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Friese taal en cultuur zijn waardevol. Onze wortels zijn ontzettend kostbaar en de wereld mag dat weten. Er is niets om ons voor te schamen, integendeel, we zijn er ontzettend trots op. Die trots, die durf en die uitingen van creativiteit moeten gestimuleerd worden. Het iepenloftspul, de revue en de gondelvaart op wielen om er maar eens een paar te noemen. Onbetaalbaar. Investeren dus!"

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Lokale kunst en cultuur moet worden ondersteund als daar een breed draagvlak voor is. De gemeente is er voor ondersteuning en niet om geheel op te leunen. Instellingen, organisaties of inwoners moeten daarom ook vanuit andere bronnen inkomsten creëren en op eigen benen proberen te staan."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde. GroenLinks maakt zich sterk voor een bruisende culturele sector."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PVV is trots op het Fries cultureel erfgoed. Algemene kunst- en cultuurinstellingen die niet kunnen overleven zonder subsidie hebben geen bestaansrecht. Iedereen mag investeren in kunst en cultuur, maar daar hoeft geen subsidie voor verstrekt te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Welstandscommissie Extra belangrijk

Achtkarspelen moet de welstandscommissie, die toetst op het uiterlijk en de plaats van een woning, afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het afschaffen van de welstandscommissie leidt niet tot meer onnetheid in de straten. In de nieuwe Omgevingswet in 2019/2020 wordt de welstandscommissie afgeschaft."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nederland is een regelland en te vaak voeren regels de boventoon in plaats van het gezonde verstand. Als CDA willen wij ruimte om per situatie te kijken naar mogelijkheden voor woningbouw. We zijn tegelijkertijd geen voorstander om helemaal welstandsvrij te bouwen, want iedereen wil een nette buurt. Kortom: de gemeente moet meer haar eigen afwegingen kunnen maken bij de toetsing op welstand."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het advies is soms nodig om uitwassen tegen te gaan. Onafhankelijkheid van een welstandscommissie is moeilijk te waarborgen. Voor kleine verbouwingen is welstandscommissie niet nodig."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Anders dan vaak gedacht wordt, is niet de commissie maar het gemeentelijk beleid op welstandsgebied hierin bepalend. De commissie is slechts adviseur, het levert geen enkel voordeel op om deze af te schaffen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De welstandscommissie moet afgeschaft worden. De gemeente moet het in eigen hand hebben. De toetsing mag blijven, maar de eisen moeten verminderd worden."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil wildgroei voorkomen en duurzaam bouwen stimuleren, passend in de omgeving."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet wel toetsing op uiterlijk en plaats van de woning plaatsvinden, maar dat doet de afdeling bouw- en woningtoezicht zelfstandig. Daarvoor heeft ze geen advies van de welstandscommissie nodig. Daarom willen wij de welstandscommissie afschaffen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Sociale huurwoningen Extra belangrijk

Het aantal sociale huurwoningen moet gelijk blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een goed evenwicht tussen koop- en huurwoningen is van belang, waar de vraag en behoefte bepalend moeten zijn. Belangstellingsregistratie kan blijvend inzicht bieden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning. Wij willen absoluut geen spoorwegenboekjesmentaliteit over waar wel of geen extra woning komt. De vraag en behoefte per dorp voor (sociale) huurwoningen moet leidend zijn."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, er moeten meer sociale huur- en koopwoningen komen."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zien met lede ogen aan dat het aantal nu helaas terugloopt, met name Woon Friesland stoot een deel van zijn woningvoorraad af. Eigenlijk zouden wij juist meer sociale huurwoningen willen."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wanneer er meer behoefte is aan sociale huurwoningen dan zouden die gebouwd moeten worden."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn nu al te weinig sociale huurwoningen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal sociale (lees: betaalbare) huurwoningen moet drastisch omhoog. De wachtlijsten zijn veel te lang. Er moet woningbouw plaatsvinden op basis van behoefte van eigen inwoners, waarbij vervolgens bij toewijzing of gunning voorrang wordt verleend aan inwoners van de gemeente."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Zorgwoningen Extra belangrijk

De gemeente moet veel meer zorgwoningen voor ouderen laten bouwen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuwe ouderen-zorgwoningen (levensloopbestendig) bouwen en verspreiden over alle dorpen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil investeren in het welzijn van de inwoners door ruimte te bieden aan nieuwe woonvormen en woonconcepten. Denk bijvoorbeeld aan zorgwoningen in bestaande appartementencomplexen of appartementen voor starters in verzorgingstehuizen. Ook wil het CDA de bouw van units voor hulpbehoevenden naast een bestaande woning stimuleren. Dit door inwoners te informeren over wet- en regelgeving die vergunningsvrij bouwen mogelijk maakt."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, wel blijversleningen mogelijk maken. En levensloopbestendig bouwen."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "En snel een beetje. Al in de komende raadsperiode zullen er veel meer ouderen die zorg nodig hebben bijkomen en daarom moeten er dus ook veel meer zorgwoningen worden gebouwd."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Private partijen en inwoners kunnen ook zelf in deze behoefte voorzien door nieuwbouw of door verbouw van bestaande woningen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meer zorgwoningen zijn goed gezien het feit dat er geen bejaardentehuizen meer zijn. De bevolking vergrijst en dus moeten de ouderen tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen. Maar het aantal zorgwoningen moet wel afgestemd zijn op de behoefte."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De PVV wil dat er 'levensloopbestendig' wordt gebouwd. Kleine zorgcentra in de dorpen zodat ouderen er zolang mogelijk kunnen blijven wonen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Gasaansluiting Extra belangrijk

Nieuwbouwwoningen mogen geen gasaansluiting meer hebben.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gebruiken van groene vormen van energie stimuleren. Gelet op de aardbevingen in de provincie Groningen wil de FNP de wereld goed achterlaten aan de volgende generaties. We mogen niet 'potverteren', maar moeten zoeken naar economische bestaansvormen waar evenwicht is tussen duurzaam consumeren en conserveren."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil investeren in energieneutrale woningen en hierop heeft de gemeente de nodige sturing. Duurzaamheid is steeds meer een thema dat op de voorgrond komt. Het CDA is van mening dat niet alleen inwoners maar juist ook de gemeente hier een belangrijke rol in heeft. Op termijn profiteren ook onze inwoners van deze energiezuinige woningen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten af van fossiele brandstoffen."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Na 2020, zo is in ons programma te lezen. Natuurlijk volgt dit uit ons duurzaamheidsbeleid (we willen graag een leefbare planeet voor onze kinderen achterlaten), maar dat we er daarmee aan bijdragen dat onze bijna-buren uit Groningen van die ellendige aardbevingen worden verlost, is een heel belangrijk nevenvoordeel."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor een energietransitie. Wanneer inwoners op gas willen koken, dan moet dat ook kunnen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voor duurzame, toekomstgerichte nieuwbouw."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voorlopig kunnen we nog niet zonder gas. Woningbouwers besluiten zelf welke vorm van energievoorziening ze willen. Zonnepanelen mogen zolang het zonder gemeentelijke subsidie kan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Zonnepanelen Extra belangrijk

Bedrijven die zonnepanelen op hun dak plaatsen moeten subsidie krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In samenwerking met bedrijven, Plaatselijke Belangen, sportverenigingen, SWA en andere belanghebbenden plannen ontwikkelen om te komen tot zoveel mogelijk zelfvoorzienende energiewinning."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil investeren in energieneutrale woningen en bedrijven. De gemeente kan via een subsidie een extra stimulans bieden. Deze stimulans kan ook betekenen dat wij opnieuw de duurzaamheidslening in het leven willen roepen. In dat geval geven we dan geen subsidie maar een lening (met gunstige voorwaarden) zodat het voor inwoners mogelijk is hun eigen woning met zonnepanelen te verduurzamen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om dit te stimuleren."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is al een subsidieregeling van de rijksoverheid."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In ons programma stellen we voor om voor deze en andere duurzaamheidsmaatregelen een fonds op te richten. Het wordt tijd dat er stappen worden gezet, er moeten meters worden gemaakt, zeker op dit gebied."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn private bedrijven die daar in kunnen voorzien, daar is de gemeente niet voor. Wel kan de gemeente bijspringen als de gemeenschap in zijn geheel wil investeren in een project."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil er alles aan doen om duurzaamheid te bevorderen. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zonnepanelen op de daken mag best, maar zonder subsidie van de gemeente."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Groenonderhoud Extra belangrijk

De gemeente moet meer verschillende bloemen en planten poten in bermen, ook als dit meer geld kost.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het bestaande beleid omtrent meer biodiversiteit is voldoende."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor biodiversiteit. Wij willen hierin investeren, maar wij vinden dat het niet ten koste mag gaan van de verkeersveiligheid."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Biodiversiteit is nodig voor een gezonde aarde en een gezond klimaat. Het moet dan wel om soorten gaan die hier voorkomen."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Van oudsher één van onze speerpunten. En het mag iets kosten ook, het is mooier, het is beter, het is gezonder."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat de gemeente minder maait, ziet men in de lente en zomer ook veel bloemen en planten die anders nooit zichtbaar waren. De natuur zorgt zelf voor diversiteit, daar hoeft de gemeente niet in te investeren."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Biodiversiteit moet voorop staan bij het groenonderhoud van de gemeente, ook als dit meer geld kost."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente doet aan groenonderhoud zodat alles er weer netjes bij ligt. Daarbij kunnen mensen vanuit de MOA worden ingezet. Biodiversiteit is mooi, maar is voor de PVV geen doel op zich."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Biovergisters Extra belangrijk

Er moeten meer biovergisters (machines die organisch materiaal omzetten in stroom) in de gemeente Achtkarspelen komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is geen draagvlak voor een biovergister in onze gemeente. Uit een onderzoekspresentatie in onze gemeente blijkt dat biovergisters niet echt bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Plaats een biovergister daar waar voldoende organisch materiaal aanwezig is om het te kunnen verwerken. Dat is niet van toepassing in Achtkarspelen. Een kleine vergister bij een agrariër voor 'eigen' gebruik levert geen overlast op en is mogelijk."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Biovergisting is niet altijd duurzaam en er is hier geen mestoverschot meer."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat je ook van het duurzaamheidseffect van die dingen mag vinden, je moet wel onder een steen leven om niet te weten dat dit op dit moment geen enkel draagvlak bij onze bevolking heeft. Eerst de risico's en overige nadelige effecten elimineren dus."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wanneer er biovergisters komen, dan zijn wij niet tegen. Veiligheid staat in deze voorop. Verkennend onderzoek blijft noodzakelijk."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alleen biovergisters op kleine schaal waar het rendabel en bewezen milieuvriendelijk is, mogen er komen."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er komt geen biovergister of -centrale bij Kootstertille als het aan de PVV ligt. Agrariërs moeten echter de ruimte krijgen om zonder gemeentesubsidie bij hun bedrijf een kleinschalige vergister te plaatsen, zolang de omgeving hier geen overmatige hinder van ondervindt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Verbreden N358 Extra belangrijk

De gemeente moet bij de provincie aandringen op het verbreden van de N358.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen nieuw tracee voor de Scheiding door het landschap. Een nieuwe Scheiding op bestaand tracee zal in goed overleg met aanwonenden, goed ingepast moeten worden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het stimuleren van de bedrijvigheid in Achtkarspelen is een goede aansluiting op de A7 van belang. Als CDA zijn wij daarom voorstander van een Skieding waarbij de veiligheid en doorstroming toenemen. Daarnaast willen we ook dat het bedrijventerrein 'Lauwerskwartier' een goede tweede ontsluiting krijgt op de Skieding. Helemaal met in het achterhoofd de uitbreiding van bedrijventerreinen op het 'Lauwerskwartier'."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er kunnen ook andere oplossingen zijn. Veiligheid en doorstroming staan bovenaan."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verbreding is niet noodzakelijk. De landbouwpasseerstroken moeten minimaal drie keer de huidige lengte krijgen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze weg is bepalend voor de ontsluiting van industrieterrein de Lauwers en de rest van Surhuisterveen. Met al dat verkeer moeten we ervoor waken dat de veiligheid niet in het geding komt."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moet ingezet worden op snellere doorstroming. Geen uitritten op de weg maar een volwaardige ventweg."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks steunt het overleg met de omwonenden en is bereid tot lokale aanpassingen voor veiligheid en doorstroom. GroenLinks is tegen meer onnodig asfalt. Asfalt gaat ten koste van groen."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De onveilige knelpunten in die weg moeten opgelost worden. Veilige oversteekplekken zoals een fietstunnel bij de Uterwei, scheiding van het landbouwverkeer, een apart fietspad en goede verlichting."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Fries voor migranten Extra belangrijk

De gemeente moet geld steken in cursussen Friese taal voor migranten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat een groot deel van de migranten de Friese taal niet goed kunnen lezen en schrijven, is het van belang om laagdrempelige en kortdurene cursussen Fries aan te bieden. Dit is bevorderlijk en wenselijk voor een goede integratie in de Walden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als CDA Achtkarspelen vinden wij het van belang dat migranten zich kunnen aanpassen aan de omgeving. De taal niet kunnen begrijpen is vaak een barrière waardoor de aanpassing niet goed verloopt. In Achtkarspelen wordt naast het Nederlands ook veelvuldig Fries gesproken. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat migranten ook les krijgen in de Friese taal."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Migranten moeten eerst goed Nederlands leren. Als ze in Friesland blijven, kan dit altijd nog bekeken worden. Soms kan het helpen bij het vinden van werk."

 • GemeenteBelangen Achtkarspelen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk ligt er op dit gebied ook een verantwoordelijkheid bij de migranten zelf, maar de overheid moet het mogelijk maken dat zij zich de Friese taal en cultuur zo snel als kan eigen maken. Dit bevordert de integratie."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Friese taal is belangrijk in deze omgeving en wordt bijna overal gesproken. Inburgering gaat makkelijker wanneer de migranten ook de taal van de omgeving leren spreken."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Nederlandse taal komt op de eerste plek."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is de verantwoordelijkheid van de migrant zelf om zowel de Nederlandse als de Friese taal te leren. De PVV vindt dat vluchtelingen weer terug moeten naar het land van herkomst zodra de situatie daar dat weer toelaat."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat